Gi?i thi?u v?

Tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng

Tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng là m?t ??i h?c tr?ng ?i?m thu?c t?nh Qu?ng ??ng, là m?t tr??ng ??i h?c có ch?t l??ng cao mang ??m ??c s?c qu?c t? hoá, là m?t c? s? quan tr?ng trong l?nh v?c ?ào t?o nh?n tài qu?c t? hoá, nghiên c?u ng?n ng? - v?n hoá, ngo?i th??ng và chi?n l??c qu?c t? ? vùng Hoa Nam. Hi?n có sinh viên h? chính quy 20454 ng??i, h?c viên cao h?c và nghiên c?u sinh h?n 2000 ng??i, sinh viên cao ??ng, tu nghi?p có vi?c làm và l?u h?c sinh n??c ngoài h?n 13 nghìn ng??i. 

L?ch s? c?a tr??ng

Ti?n th?n c?a tr??ng là H?c vi?n Ngo?i ng? Qu?ng Ch?u và H?c vi?n Ngo?i th??ng Qu?ng Ch?u. H?c vi?n Ngo?i ng? Qu?ng Ch?u ???c thành l?p vào n?m 1965, là m?t trong ba tr??ng ??i h?c và vi?n tr?c thu?c B? Giáo d?c. H?c vi?n Ngo?i th??ng Qu?ng Ch?u ???c thành l?p vào n?m 1980, tr?c thu?c B? Ngo?i th??ng (nay là B? Th??ng m?i), là m?t trong nh?ng tr??ng m? ??u x?y d?ng ngành h?c kinh t? và th??ng m?i qu?c t?. Tháng 6 n?m 1995, H?c vi?n Ngo?i ng? Qu?ng Ch?u và H?c vi?n Ngo?i th??ng Qu?ng Ch?u sát nh?p thành tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng. Tháng 10 n?m 2008, H?c vi?n cao ??ng Tài chính - Kinh t? Qu?ng ??ng sát nh?p vào tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng.

Ba khu tr??ng

Tr??ng n?m ? Qu?ng Ch?u - m?t thành ph? lich s? v?n hoá n?i ti?ng c?a Trung Qu?c, c?ng là trung t?m kinh t? c?a vùng Hoa Nam, t?t c? ba khu tr??ng có t?ng di?n tích 2292 m?u, trong ?ó khu B?c n?m d??i ch?n núi B?ch V?n, r?ng 939 m?u; Khu Nam n?m trong khu ??i h?c, r?ng 1095 m?u; Khu ??i L?ng ? x? ??i L?ng, r?ng 258 m?u. Các khu tr??ng c?y c?i xanh mát, có c?u có s?ng, hoa th?m chim hót, t?nh m?ch êm ??m.

??i ng? nh?n l?c

K? t? khi thành l?p, tr??ng ?? h?i t? nhi?u chuyên gia n?i ti?ng nh? L??ng T?ng ??i, Qu? Thi Xu?n, L? Du Cúc d?y h?c ho?c qu?n l?, tích lu? ???c tài s?n tinh th?n v?n hoá v? cùng phong phú. Tr??ng hi?n có 1173 cán b? gi?ng d?y chuyên trách, trong ?ó giáo s?, phó giáo s? chi?m 48,3%, t? l? có h?c v? t? th?c s? tr? lên ??t 86,4%. Trong ??i ng? cán b? gi?ng d?y, có 1 thành viên c?a Ban Ngành h?c thu?c U? ban H?c v? Qu?c v? vi?n, 12 u? viên U? ban Ch? ??o D?y h?c Chuyên ngành thu?c B? Giáo d?c, 6 ng??i h??ng tr? c?p chính ph? ??c bi?t c?a Qu?c v? vi?n, 1 ng??i ???c ch?n làm ??i t??ng b?i d??ng c?p qu?c gia c?a Ch??ng trình Nh?n tài 100, 1000, 10000 th? k? m?i, 6 ng??i ???c ??a vào Ch??ng trình H? tr? Nh?n tài xu?t s?c th? k? m?i, 1 nhà giáo nh?n d?n c?p qu?c gia, 6 nhà giáo nh?n d?n c?p t?nh, 1 giáo s? thu?c Ch??ng trình H?c gi? s?ng Ch?u Giang c?a t?nh Qu?ng ??ng, 30 ng??i ???c ch?n làm ??i t??ng b?i d??ng c?p t?nh c?a Ch??ng trình 1000, 100 và 10 c?a t?nh Qu?ng ??ng, 9 chuyên gia thu?c Ch??ng trình H?c gi? núi B?ch V?n. Ngoài ra, tr??ng còn m?i h?n 100 giáo s? th?nh gi?ng và g?n 60 chuyên gia n??c ngoài làm vi?c l?u dài.

S? phát tri?n c?a các ngành h?c

Tr?c thu?c tr??ng có 21 ??n v? d?y h?c và 1 h?c vi?n ??c l?p (H?c vi?n Th??ng m?i Nam Qu?c). ?ào t?o 56 chuyên ngành ??i h?c thu?c 8 ngành h?c l?n là v?n h?c, kinh t? h?c, qu?n l? h?c, c?ng trình h?c, c?ng ngh? h?c, giáo d?c h?c, ngh? thu?t h?c. Trong ?ó, có 8 chuyên ngành ??c s?c c?p qu?c gia, 8 chuyên ngành n?i ti?ng c?p t?nh. G?m 14 th? ngo?i ng?, nhi?u nh?t trong vùng Hoa Nam. N?m 1981 tr??ng ???c t? cách ?ào t?o th?c s?, n?m 1986 ???c t? cách ?ào t?o ti?n s?, là m?t trong nh?ng tr??ng s?m nh?t có t? cách ?ào t?o th?c s?, ti?n s? sau khi Trung Qu?c kh?i ph?c ch? ?? sau ??i h?c. Tr??ng hi?n có 1 ngành h?c tr?ng ?i?m c?p qu?c gia, 6 ngành h?c tr?ng ?i?m c?p t?nh, 1 tr?m l?u ??ng h?u ti?n s?, 1 ?i?m ?ào t?o ti?n s? thu?c ngành h?c c?p m?t?i?m ?ào t?o ti?n s? thu?c ngành h?c c?p hai, 10 ?i?m ?ào t?o th?c s? thu?c ngành h?c c?p m?t, 32 ?i?m ?ào t?o th?c s? thu?c ngành h?c c?p hai, ?i?m ?ào t?o th?c s? chuyên ngành.

?ào t?o nh?n tài

Tr??ng gi? v?ng tinh th?n "minh ??c th??ng hành, h?c quán ??ng t?y" (Tu d??ng ??o ??c, coi tr?ng th?c hành; H?c c? ph??ng ??ng và ph??ng T?y). S? m?nh là ?ào t?o c?ng d?n ch?t l??ng cao h?i nh?p qu?c t?. Tr??ng ra s?c k?t h?p d?y h?c chuyên ngành v?i d?y h?c ngo?i ng?, ?ào t?o nh?n tài qu?c t? hoá "hai cao" (t? ch?t t? t??ng cao, trình ?? chuyên ngành cao), "hai m?nh" (m?nh v? giao ti?p xuyên v?n hoá, m?nh v? th?c ti?n sáng t?o) có t?m nhìn qu?c t?, am hi?u quy t?c qu?c t?, có th? tr?c ti?p tham gia h?p tác và c?nh tranh qu?c t?, và giàu lòng trách nhi?m x? h?i. Tr??ng là m?t trong 19 ??i h?c trên toàn c?u mà tr?c ti?p cung c?p nh?n tài phiên d?ch m?i nh?n cho Liên H?p Qu?c, là tr??ng ngo?i ng? duy nh?t ???c ??a vào Ch??ng trình Khu tr??ng Ch?u ?. Trung t?m D?y h?c và Nghiên c?u Các th? ti?ng Phi th?ng d?ng là trung t?m ?ào t?o nh?n tài ??i h?c các th? ti?ng phi th?ng d?ng c?a B? Giáo d?c. Trung t?m thí nghi?m c?i ti?n m? th?c ?ào t?o nh?n tài th??ng m?i qu?c t? là m?t trung t?m thí nghi?m c?i cách m? th?c ?ào t?o nh?n tài c?a B? Giáo d?c. Theo ?i?u tra c?a c?ng ty T? v?n Giáo d?c MyCos, ch? s? tìm ???c vi?c làm và m?c l??ng c?a sinh viên t?t nghi?p t? 2008 ??n 2011 ??u ??ng ??u c? n??c (g?m các tr??ng thu?c ch??ng trình 985 và 211). N?m 2010, t? l? tìm ???c vi?c làm c?a sinh viên ??i h?c và h?c viên cao h?c l?n l??t ??t 99,02% và 98,45%, ti?p t?c ??ng ??u c? n??c. Tr??ng tr?c ti?p tuy?n sinh trong h?n 20 t?nh thành, khu t? tr? và khu v?c H?ng K?ng, ?o M?n, ?ài Loan, hình th?c tuy?n sinh là ??t 1 ho?c ??t tuy?n tr??c.

Nghiên c?u khoa h?c

Tr??ng hi?n có 1 trung t?m nghiên c?u tr?ng ?i?m khoa h?c x? h?i nh?n v?n thu?c B? Giáo d?c là Trung t?m nghiên c?u ng?n ng? h?c n??c ngoài và ng?n ng? h?c ?ng d?ng; 4 trung t?m nghiên c?u tr?ng ?i?m khoa h?c x? h?i nh?n v?n c?p t?nh là Trung t?m nghiên c?u v?n h?c, v?n hoá n??c ngoài, Trung t?m nghiên c?u kinh t? th??ng m?i qu?c t?, Trung t?m nghiên c?u phiên d?ch h?c, Trung t?m nghiên c?u doanh nh?n Qu?ng ??ng; 1 rung t?m nghiên c?u tr?ng ?i?m khoa h?c x? h?i nh?n v?n c?p thành ph? là Trung t?m nghiên c?u tr?ng ?i?m th??ng m?i qu?c t? Qu?ng Ch?u. Vi?n nghiên c?u chi?n l??c Qu?ng ??ng ???c ??t trong tr??ng. Tr??ng còn l?p ra Vi?n nghiên c?u d?ch v? qu?c t? thuê ngoài. Tr??ng phát hành c?ng khai các t?p chí khoa h?c n?i ti?ng trong c? n??c nh? Ngo?i ng? hi?n ??i, Nghiên c?u kinh t? th??ng m?i qu?c t?, T?p chí khoa h?c tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng, Nghiên c?u quy?t sách chi?n l??c.

H?p tác qu?c t?

Tr??ng kh?ng ng?ng t?ng c??ng giao l?u h?p tác v? giáo d?c qu?c t? toàn di?n. Cho ??n nay, ?? x?y d?ng quan h? giao l?u h?p tác v?i h?n 190 ??i h?c và c? c?u h?c thu?t, v?n hoá trong h?n 32 qu?c gia và khu v?c g?m M?, Anh, Pháp, ??c, T?y Ban Nha, ?, Ca-na-?a, ?c, Nh?t, Nga, Vi?t Nam, Ma-lai-xia, In-??-nê-xia, Thái Lan, Hàn Qu?c, Chi-li, Cu-ba, Mê-hi-c? và H?ng K?ng, ?o M?n, ?ài Loan. ?? m? 3 H?c vi?n Kh?ng T? ? n??c ngoài là H?c vi?n Kh?ng T? ??i h?c Sapporo Nh?t B?n, H?c vi?n Kh?ng T? ??i h?c Ural Nga, H?c vi?n Kh?ng T? Thiên chúa giáo St. Mary Pê-ru.

Ti?n nghi d?y h?c

Tr??ng có ti?n nghi d?y h?c ??y ?? và tiên ti?n, ??ng ??u trong các ??i h?c cùng lo?i. Có m?ng l??i tr??ng và h? th?ng qu?n l? tiên ti?n, 2 phòng thí nghi?m tr?ng ?i?m c?p t?nh, 4 trung t?m d?y h?c m?u m?c c?p t?nh. T?ng di?n tích c?a phòng thí nghi?m ??t 52 nghìn mét vu?ng. T?ng di?n tích th? vi?n c?a hai khu tr??ng Nam, B?c là 50 nghìn mét vu?ng, ?? l?u tr? 2,32 tri?u cu?n sách b?ng gi?y, 1,7 tri?u sách ?i?n t?, 3114 lo?i báo chí trong và ngoài n??c, 80 kho d? li?u m?ng l??i trong và ngoài n??c, và ?? th?c hi?n qu?n l? tích h?p qua m?ng l??i ??i v?i vi?c mua s?m, l?p m?c l?c, l?u th?ng và tìm ki?m tài li?u trong th? vi?n c?a 16 lo?i ngo?i ng?. T?ng giá tr? c?a tài s?n c? ??nh hi?n nay là kho?ng 2,5 t? nh?n d?n t?.

M?c tiêu ph?n ??u

Kiên trì quan ni?m giáo d?c "?ào t?o toàn di?n, phát tri?n v??t tr?i", x?y d?ng v?n hoá mái tr??ng "?a nguyên, linh ho?t, hoà nh?", chú tr?ng phát tri?n y?u t? bên trong, nhanh b??c c?i cách, ra s?c ??y m?nh chi?n l??c giáo d?c h?p nh?p qu?c t?, c? g?ng làm cho th?y c? giáo h?i nh?p qu?c t?, h?c sinh h?i nh?p qu?c t?, nghiên c?u h?i nh?p qu?c t? và qu?n l? h?i nh?p qu?c t? ?? x?y d?ng m?t tr??ng ??i h?c có ch?t l??ng cao, ??m ??c s?c qu?c t? hoá mà ???c c?ng ??ng x? h?i t?n tr?ng, và ??ng ??o nh?n d?n hài lòng.

(Các d? li?u tính ??n ngày 31 tháng 10 n?m 2011)

XML 地图 | Sitemap 地图